Thursday, March 29, 2012

insight: ഒന്നായതിനെ നാം പലതായി കാണുന്നു

insight: ഒന്നായതിനെ നാം പലതായി കാണുന്നു: ഒന്നായതിനെ    നാം    പലതായി   കാണുന്നു . ഞാനും  നിങ്ങളും  നമുക്ക്  ചുറ്റുമുള്ള  പ്രപഞ്ചവും  എല്ലാം  ഒന്നാണ് . ഒരു  സത്തയുടെ പല  രൂപങ്ങള്‍ ....

No comments:

Post a Comment